Praktische info

Duur, plaats en tijd

Talrijke factoren (aantal betrokkenen, mate van escalatie, agressie, weerstand, …) liggen hebben een invloed op de duurtijd van een bemiddeling in het kader van een werkconflict.
Bij de introductie zal de bemiddelaar daarom een schatting maken van het aantal gesprekken en dit opnemen in het bemiddelingsprotocol.
Het gaat hier uiteraard slechts om een raming, bij overschrijding is het akkoord nodig van de deelnemers.

De kosten van de bemiddeling (de werkuren van de bemiddelaar voor zijn voorbereiding, bemiddelen) worden verhaald -met goedkeuring- op de werkgever.

De bemiddeling kan plaatsvinden buitenhuis -op neutraal terrein- of binnen de firma, afhankelijk van onderlinge afspraken.
Meestal geniet de extra-muros optie de voorkeur zodat ze in alle discretie aan het oog van eventuele niet-betrokkenen kan ontrokken worden.