Wat is werkconflictbemiddeling?

Werkconflictbemiddeling is bemiddeling binnen de werkcontext: collega’s kunnen niet meer door een deur, het hapert in de samenwerking in teams, tussen de leidinggevende en de medewerker is het vertrouwen zoek, een langdurig zieke medewerker durft omwille van een sluimerend conflict niet meer terug te keren…

Het Belgisch rechtssysteem kent verschillende vormen van bemiddeling die niet behoren tot het domein van de bemiddelaar in werkconflicten; denk bijvoorbeeld aan arbeidsbemiddeling (VDAB), schuldenbemiddeling, dader-slachtofferbemiddeling, sociale bemiddeling in de context van paritaire onderhandelingen.

Er zijn naast bemiddeling nog andere, wettelijk erkende vormen van minnelijke conflictoplossing die toegepast worden in de burgerlijke rechtbank zoals de minnelijke schikking, constructief negotiƫren tussen advocaten (collaborative law).

De bemiddeling is een conflictoplossingsmethode waar de betrokkenen zelf tot een oplossing komen. Bemiddeling kan plaatsvinden in het kader van een gerechtelijke procedure, maar even goed op eigen initiatief.

Bemiddeling is een methode van conflictbehandeling waarbij de personen die in een conflict verwikkeld zijn zich laten begeleiden door een externe onpartijdige en neutrale bemiddelaar.
De rol van deze persoon wordt beschreven onder de knop “De Bemiddelaar”.

In essentie komt het er op neer dat de betrokkenen zich engageren om tot een oplossing te komen en vertrekken vanuit respect voor elkaars standpunten.
Dit engagement en ingesteldheid (vrijwilligheid, het erkennen van het probleem, het meezoeken naar een oplossing, het aanvaarden van de bemiddelaar) is bepalend om uit te maken of een werkconflict bemiddelbaar is.

Eveneens eigen aan een bemiddeling is dat alles wat besproken wordt en hoe de betrokkenen zich tot elkaar verhouden tijdens deze bemiddeling, strikt geheim blijft.

Deze geheimhouding wordt ook vereist van alle deelnemers (inclusief de bemiddelaar).
De bemiddelaar zal dus ook niet inhoudelijk rapporteren aan de opdrachtgever.

Uiteraard wanneer een oplossing bereikt wordt -of niet-, wordt deze wel formeel gemaakt.
Het gevaar bestaat immers dat de betrokkenen een verschillend beeld hebben over de bereikte oplossing.
Let wel dat de overeenkomst bindend is, dat betekent dat de verschillende betrokkenen zich eraan moeten houden.